AL·LEGACIONS als Projectes d’Ordre per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels plans d’estudis conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de Mestra/e en Educació Infantil i Educació Primària 2023

Text enviat