Presentació

Aquesta Societat va ser fundada l’any 1979, tot i que l’ingrés com a filial de l’Institut d’Estudis Catalans es va produir durant el curs 2001-2002.

Orígens de la societat

A principis de la dècada dels 70 del segle passat, un grup de persones interessades per la Història de l’Educació van decidir reunir-se periòdicament per intercanviar experiències, bibliografia, estudis, lectures, etc.; Aquest grup, l’any 1977, va organitzar unes Jornades sobre Història de l’Educació als Països Catalans.

Aquestes primeres Jornades es varen celebrar a l’Escola del Bosc de Montjuïc. El fruit més tangible d’aquestes Jornades fou entrar en contacte amb estudiosos de diferents contrades dels Països Catalans, especialment de les Illes.

Gràcies a aquests contactes s’han pogut organitzar diverses Jornades. Fins avui aquestes trobades han tingut lloc a: Barcelona (3), Palma de Mallorca, (2), Girona, Tarragona, Vic (2), Lleida, Perpinyà, Maó, Reus, Mataró, Badalona, Figueres, Banyoles i Olot. Tot i que la Societat no ha organitzat Jornades al País Valencià ha pres part en actes acadèmics a la seu de l’Institut a Castelló de la Plana i a les universitats de València i Alacant,

Arran de les 5enes jornades celebrades a la ciutat de Vic el 1982, s’iniciaren els tràmits per tal de legalitzar la Societat els quals culminaren l’any següent.

Les Jornades que actualment se celebren cada dos anys, comprenen conferències magistrals, ponències i comunicacions, invitant, com ja s’havia fet des de les 2es Jornades, estudiosos d’arreu de l’Estat i d’Europa per participar-hi.

Val la pena assenyalar que l’any 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics, la Societat va organitzar el Congrés anual que celebra la Societat Internacional d’Història de l’Educació. Com a tots els congressos i trobades d’aquestes característiques, a més dels intercanvis entre els professionals, s’organitzen visites i actes culturals, concerts, obres de teatre, etc.

Altrament, col·lectivament o de forma individual, la Societat ha estat invitada a participar en diferents congressos internacionals, en els organitzats per la Sociedad Española de Història de la Educación, altres societats de l’Estat i en els tres encontres ibèrics d’Història de l’Educació.

Sense tenir en compte el Congrés Internacional de 1992, en el qual van enviar comunicacions estudiosos de quatre dels cinc continents i al marge de la participació en les nostres Jornades de professors de la resta de l’Estat, hem comptat també amb la col·laboració de catedràtics d’Alemanya, Bèlgica, Bielorússia, França, Gran Bretanya, Holanda, Itàlia, Polònia, Portugal i Rússia.

A més, la Societat organitza periòdicament conferències i col·loquis en col·laboració amb diverses universitats dels Països Catalans. Hom ha participat o col·laborat, també, en l’organització de congressos, simposis, exposicions, etc., nacionals, estatals i internacionals.

Altrament, voldríem fer constar que el grup que va organitzar les 1s Jornades i que constituí la Societat, a més de ser pioner a l’Estat espanyol, s’ha de considerar també un dels pioners a Europa. Recordem que el 1r Congrés Internacional es va celebrar el 1979.

La Societat des de desembre del 2001 s’ha integrat, com a filial, a l’Institut d’Estudis Catalans, per la qual cosa hem hagut d’adaptar-nos a l’organització de l’Institut, des de diversos angles, especialment estatutari i financer, procés que ja està totalment acabat. Esperem, que tot i preservant la nostra independència, aquest procés que s’inicia sigui fructífer tant per l’Institut com per la Societat.