TÍTOL I. Denominació i règim jurídic

 

Article 1.

D’acord amb l’article 8 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans,aprovats en el Ple extraordinari del dia 25 d’abril de 1988, i d’acord amb els articles 58 al 65 del Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans, aprovat en el Ple del dia 27 de maig de 1988, es modifiquen els Estatuts de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (SHEPLC) en la Junta General extraordinària reunida en segona convocatòria el 21 de març de 2002, d’acord amb allò que estableixen els articles 15, 16 i 17 dels Estatuts de la Societat que fins ara han estat vigents.

 

Article 2.

Aquesta Societat, constituïda sense ànim de lucre, es regirà pels seus propis Estatuts i pels acords adoptats pels seus òrgans de govern, i també,pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

 

TÍTOL II. Fites

 

Article 3.

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, té per finalitat la documentació i investigació, la informació i la difusió, així com la promoció de l’interès i coneixement d’allò que és i que ha estat l’educació en els països de llengua catalana i la seva connexió amb la història de l’educació amb la resta de l’Estat i amb la resta del món.

 

Article 4.

Per al compliment de les seves fites la Societat es servirà dels següents mitjans:

 

 1. L’organització de cursos, seminaris, grups de treball, conferències, reunions i altres mitjans semblants. La Societat impulsarà la celebració de Jornades d’Història de l’Educació.
 2. La confecció i publicació de butlletins, monografies, informes i qualsevol altre

material que s’emmarqui dins de les finalitats de la Societat.

 1. La creació d’un arxiu, biblioteca i tota la infraestructura necessària per a un millor acompliment de les seves fites.
 2. La col·laboració amb l’Administració Central i Autonòmica, així com amb altres organismes públics i privats en qüestions referents a la història de l’educació en els territoris de llengua catalana.
 3. Qualsevol altra activitat no emmarcada en els apartats anteriors, que ajudi als objectius de l’associació.

 

Article 5.

Cap associat ni cap òrgan de la Societat la podrà utilitzar per a finalitats que divergeixin de l’ideari dels presents Estatuts, ni podrà dur a terme altres activitats per a les quals el nostre ordenament jurídic pugui preveure altres fórmules d’associació.

 

 

TÍTOL III. Adreça i àmbit

 

Article 6.

La Societat té la seva adreça a Barcelona, carrer del Carme, número 47, seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Article 7.

L’àmbit territorial de la Societat comprendrà tot el territori de l’Estat espanyol. La llengua vehicular de la Societat serà la catalana.

 

 

TÍTOL IV. Adquisició i pèrdua de la qualitat de soci

 

Article 8.

Podran ésser socis tota persona que, per la seva titulació acadèmica o per la seva activitat professional o pels estudis que realitza, tinguin relació amb les fites educatives i culturals de la present Societat.

 

Article 9.

La Junta de la Societat acceptarà o denegarà les peticions d’ingrés. Les denegacions, en tot cas, hauran de ser motivades i comunicades a l’Assemblea General més pròxima, i serà aquesta qui decidirà en última instància.

 

Article 10.

Hom serà donat de baixa de la Societat pels següents motius:

 

 1. Per renúncia voluntària.
 2. Per impagament injustificat de les quotes pertinents, amb prèvia advertència de la Junta Directiva.
 3. Per incompliment dels presents Estatuts. Quan la pèrdua de la qualitat de soci sigui per aquest darrer motiu, l’afectat podrà recórrer contra la decisió de la Junta davant de l’Assemblea General, la qual decidirà en últim lloc.

 

 

TÍTOL V. Drets i deures dels socis

 

Article 11.

Els drets dels socis són:

 1. Participar en totes les activitats que dugui a terme la Societat.
 2. Utilitzar els materials i serveis dels quals disposa la Societat.
 3. Tenir veu i vot en les assemblees, així com ser elector i elegible per a càrrecs de govern.
 4. Tenir un exemplar dels presents Estatuts.

Article 12.

Els deures dels socis són:

 

 1. Complir els Estatuts i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Societat.
 2. Contribuir econòmicament al sosteniment de la Societat per mitjà de les quotes establertes per l’Assemblea General.
 3. Col·laborar i vetllar per al bon funcionament de la Societat.

 

Article 13.

Altres socis:

 

 1. La Societat podrà tenir socis d’honor, els quals hauran d’ésser elegits per l’Assemblea General entre persones de reconegut prestigi dins el camp de la història de l’educació dels països de llengua catalana.
 2. També, a proposta de la Junta Directiva l’Assemblea General podrà admetre socis protectors (o promotors), persones físiques o jurídiques que donin suport a la Societat.
 3. Els socis d’honor i els protectors podran assistir, amb veu però sense vot, tant a les sessions de l’Assemblea General com a les de la Junta Directiva.

 

 

TÍTOL VI. Òrgans de Govern i formes d’administració

 

Article 14.

Aquesta Societat es regirà pel principi d’autogovern i pel sistema de representació mitjançant els següents òrgans:

 

 1. Assemblea General
 2. Junta Directiva.

 

Article 15.

L’Assemblea General és la instància suprema de la Societat i està formada, amb igualtat de drets, per la totalitat dels seus socis. Les reunions de l’Assemblea General podran ésser ordinàries o extraordinàries.

 

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim un cop cada any i es tractarà el programa d’actuació de la Societat per a l’any vinent, discutirà i aprovarà els comptes i pressupostos, i elegirà els socis que hagin de formar part de la Junta Directiva.

 

L’Assemblea General podrà incloure en l’ordre del dia tots aquells altres temes que proposi la Junta Directiva o que hagin estat sol·licitats amb antelació per sis socis com a mínim.

 

L’Assemblea General Extraordinària tindrà lloc quan ho cregui convenient la Junta Directiva o quan ho sol·licitin per escrit a la Junta Directiva amb el mínim del quinze per cent de socis, i com a proposta de l’ordre del dia. També serà convenient la convocatòria d’Assemblea General Extraordinària per modificar o reformar els Estatuts i per a la dissolució de la Societat.

 

 

Article 16.

La convocatòria de les assemblees generals correspon a la Junta Directiva i es farà de la manera més apropiada per a garantir el seu coneixement a tots els socis.

 

L’Assemblea General Ordinària serà pre-avisada amb un mínim de quinze dies i l’Extraordinària amb un mínim de cinc.

 

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria si hi assisteixen la majoria dels socis i en segona convocatòria, prescindint del nombre de socis. Entre una convocatòria i l’altra hi ha d’haver un mínim de trenta minuts.

 

Els acords de l’Assemblea General es prendran per majoria simple, excepte en les possibles modificacions o reformes dels Estatuts o de la dissolució de la Societat, que serà necessari una majoria de dos terços, i l’aprovació del Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Article 17.

Les funcions de l’Assemblea General són:

 

 1. Estudiar i aprovar l’estat de comptes de la Societat així com el pressupost

anual i els ingressos i despeses per a l’any vinent.

 1. Aprovar les quotes ordinàries o extraordinàries que hagin de pagar els socis.
 2. Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva.
 3. Elegir els membres de la Junta Directiva.
 4. Decidir en últim terme sobre les qüestions de disciplina dels socis i,especialment, sobre l’adquisició i pèrdua de la qualitat de soci.
 5. Acordar la modificació o reforma dels Estatuts i del Reglament de règim interior, així com la dissolució de la Societat.
 6. Designar els dos socis censors pera la revisió de l’estat de comptes anual abans de la seva presentació a l’Assemblea General.
 7. Acordar la disposició o alienació dels béns.
 8. Qualsevol altra modificació que afecti el bon funcionament de la Societat i que no estigui necessàriament atribuïda a la Junta Directiva.

 

Article 18.

La Junta Directiva estarà integrada per:

 

 1. el president
 2. dos vicepresidents
 3. el secretari
 4. el tresorer
 5. un mínim de cinc vocals.

 

A les reunions de la Junta Directiva, a més dels socis d’honor, hi podran assistir aquells socis que siguin invitats per la Junta Directiva, segons els assumptes que s’hagin de tractar. En cap cas tindran dret a vot.

 

Article 19.

La Junta Directiva serà elegida en l’Assemblea General Ordinària. Es renovarà biennalment per meitats. Els membres de la Junta podran ser reelegits.

 

Per poder-se presentar elegible en els càrrecs de la Junta Directiva hom ha de tenir el suport d’un mínim de sis socis.

Les candidatures es podran presentar en el mateix moment de l’elecció, que haurà de ser nominal i secreta.

 

La composició de la Junta haurà d’incloure com a mínim un soci procedent de cadascuna de les comunitats autònomes de llengua catalana.

 

Si durant la vigència d’una Junta hi haguessin vacants, serien substituïdes provisionalment per la Junta Directiva fins a la pròxima celebració de l’Assemblea General que serà la que decidirà.

 

Article 20.

La totalitat de la Junta Directiva, o algun dels seus membres,podrà ser revocada dels seus càrrecs en Assemblea General Extraordinària convocada a petició d’un vint per cent de socis com a mínim. En aquest cas, els acords es prendran per majoria de dos terços.

 

Article 21.

La Junta Directiva es reunirà un mínim d’una vegada per trimestre i sempre que ho cregui convenient la majoria dels seus membres. Els acords es prendran per majoria simple.

 

Article 22.

La competència de la Junta Directiva és:

 1. Les atribucions que li atorgui l’Assemblea General.
 2. La representació de la Societat.
 3. La gestió econòmica i administrativa de la Societat utilitzant els mitjans humans i materials que li permeti el pressupost aprovat.
 4. L’organització de comissions i grups de treball així com la constitució de serveis i la promoció decursos i seminaris o la publicació de treballs i butlletins.
 5. La convocatòria i fixació de la data,lloc i ordre del dia de les assemblees generals.
 6. La confecció de pressupostos i balanços,així com la memòria anual a aprovar en l’Assemblea General.
 7. Totes aquelles altres competències pròpies dels gestors i administradors d’una societat.

 

Article 23.

Els diferents càrrecs de la Junta tindran les següents funcions:

 

President:

 1. Convocar i presidir les reunions de la Junta Directiva i de l’Assemblea General.
 2. Ordenar pagaments junt amb el tresorer.
 3. Ostentar la representació pública i legal de la societat.
 4. Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció corresponent i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i Reglament de l’Institut d’Estudis Catalans.
 5. Ser membre de la Comissió de Societats Filials.
 6. I tenir l’obligació d’informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, a la Secció que correspongui de les activitats i el funcionament de la Societat.

 

Vicepresidents:

 1. Substituir el president en cas d’absència o de vacant.
 2. Realitzar les funcions que els atorgarà el president.

 

Secretari:

 1. Portar els llibres i documents de la Societat.
 2. Portar el registre de socis, altes i baixes que es produeixin, així com qualsevol altra incidència.
 3. Redactar les actes de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 4. Lliurar documents i certificacions,i autoritzar-los amb la seva firma.
 5. Redactar la memòria anual de la Societat a presentar a l’Assemblea General.
 6. Comunicar a l’autoritat, amb el vistiplau del president, tots els acords i les actes als quals la Societat hi estigui obligada.
 7. Tenir l’obligació de notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual de llurs activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de les juntes de govern, i en acabar cada curs, i per mitjà de la Secció corresponent,trametre al secretari general de l’IEC la memòria anual.

 

Tresorer:

 1. Vetllar l’economia de la Societat,vigilant que es realitzin els cobraments de les quotes i efectuar els pagaments que ordeni el presidenta la Junta Directiva.
 2. Confeccionar cada any el balanç econòmic de la Societat i presentar-lo a l’Assemblea General per ala seva aprovació.
 3. Portar la comptabilitat de la Societat.
 4. Tenir els comptes a disposició dels censors elegits per l’Assemblea General.

 

Vocals:

 1. Responsabilitzar-se dels serveis i activitats que, en cada cas, determini la Junta Directiva.
 2. Responsabilitzar-se d’altres feines que decideixi la Junta.
 3. La Societat tindrà cura d’elegir un responsable de publicacions que podrà demanar la col·laboració de diversos socis.

 

 

TÍTOL VII. Règim econòmic

 

Article 24.

Aquesta Societat, que inicialment no té patrimoni fundacional, tindrà com a recursos econòmics els següents:

 1. Les quotes que paguin els socis, i les aportacions de l’Institut d’Estudis Catalans.
 2. Les subvencions que rebi, ja siguin públiques o privades.
 3. Els ingressos obtinguts per les seves pròpies activitats.
 4. Els donatius, herències o deixes que pugui rebre.
 5. Els interessos que produeixin els seus fons, així com els procedents del patrimoni que pugui tenir.

 

Article 25.

Els diners de la Societat estaran dipositats en comptes corrents bancaris en el lloc del domicili social, amb el nom de la Societat. En aquests comptes corrents hi haurà la firma del president, la del vicepresident i la del tresorer, i per la retirada dels diners serà necessària la firma de dos d’aquests càrrecs i sempre amb coneixement del tresorer.

Article 26.

Es confeccionarà un pressupost anual.

 

 

TÍTOL VIII. Dissolució de la Societat

 

Article 27.

La Societat es constitueix per temps indefinit i només es podrà dissoldre pels següents motius:

 1. Per decisió de la jurisdicció competent.
 2. Per acord de l’Assemblea General mitjançant la forma establerta en els presents Estatuts. En tot cas, si existeix un deu per cent de socis,com a mínim disposat a continuar i assumir sòlidament les obligacions establertes, la Societat podrà continuar. La dissolució haurà de ser aprovada pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Article 28.

En cas de dissolució la documentació i les propietats de la Societat passaran a l’Institut d’Estudis Catalans.

 

 

TÍTOL IX. Reglament de règim interior. Delegat de l’IEC

 

Article 29.

L’Assemblea General Extraordinària podrà aprovar per majoria de vots presents el Reglament que regularà el funcionament de la Societat. La Societat es regirà, també, pels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (25.4.1988) i pel Reglament de règim interior de l’Institut d’Estudis Catalans (27.5.1988).

 

Article 30.

Un membre numerari o emèrit de l’IEC, elegit per la Secció corresponent i ratificat pel Ple, actuarà com a delegat de l’IEC prop de la Junta de Govern, i serà responsable davant l’IEC de les publicacions i actes públics de la Societat. El delegat serà convocat a les reunions de la Junta de Govern de la societat filial i actuarà com a nexe entre l’IEC i la Societat.

 

Article 31.

Aquests Estatuts entraran en vigor un cop hagin estat dictaminats favorablement pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Barcelona, 20 de març de 2002

 

 

 

Aprovats per l’Assemblea General de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana el 28 de maig del 2009 i ratificats per l’Institut d’Estudis Catalans.